top of page

Leden

Effective leden

Volgende personen van Belgische of Luxemburgse nationaliteit kunnen aanvaard worden als effectieve leden.

  • Kapiteins

  • Dekofficieren

  • Radio-officieren

  • Werktuigkundigen

  • Houders van het Master diploma in de Nautische Wetenschappen of Scheepswerktuigkunde

  • Houders van het Bachelor diploma in de Nautische Wetenschappen of Scheepswerktuigkunde

  • Officieren in het bezit van een door de Belgische overheid erkend diploma, brevet of vaarbevoegdheidsbewijs, conform de geldende STCW-normen, afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie.

Beschermende leden

De personen, bedrijven of verenigingen die de werking van het college met een bijdrage of een gift steunen zoals bepaald in art. 23 van de stuatuten.

Steunende leden

De personen die zich enkel wensen te abonneren op het maandblad Nautilus kunnen zich inschrijven als steunend lid.

Toegetreden leden

Als toegetreden leden kunnen worden aanvaard:


De personen die niet voldoen aan de voorwaarden om als effectieflid te worden aanvaard, doch die door hun beroepsactiviteiten, hun beroepservaring of door hun bijzondere kennis nuttige medewerking aan het college kunnen verlenen, evenals die personen die blijk hebben gegeven van hun bijzondere belangstelling voor de doelstellingen van het College.


De studenten aan de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen, van Belgische of Luxemburgse nationaliteit.


Toegetreden leden hebben geen stemrecht op vergaderingen en worden niet in aanmerking genomen als lid van de Raad van Bestuur.

Ereleden

Elke natuurlijke persoon die buitengewone diensten aan het college heeft verstrekt, of die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt m.b.t. de doelstellingen van het college, en elke persoon die kan bijdragen tot het verhogen van het aanzien van het college, kan als erelid worden benoemd.

Lid geld

Studenten                                                                        40.00

Steunende leden                                                            55.00

Beschermende leden                                                  250.00

Toegetreden leden                                                        75.00

Effectieve leden                                                              75.00

bottom of page