top of page

Dag der Zeelieden

Toespraak van de Voorzitter Dag der Zeelieden - Kapitein Alain Pels

 

Mijnheer de Vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning,  dames en heren van het Diplomatiek & Consulair Corps, vertegenwoordigers van burgerlijke, kerkelijke, militaire, en gerechtelijke overheden, collega’s zeelieden, oud-zeelieden en prominenten uit de maritieme wereld,  dames en heren genodigden en sympathisanten,  in al uw rangen, standen en hoedanigheden …   mij valt de eer te beurt U hier vandaag te mogen verwelkomen. 

Ik dank u dan ook zeer hartelijk voor uw talrijke en welwillende aanwezigheid.

Ik ben mij er ten volle van bewust dat het niet eenvoudig is om in deze tijden met varieërende maatregelen om de corona pandemie in te perken, een continuïteit te verzekeren.  Ik ben dan ook uitermate fier dat het inrichtend comité er in geslaagd was om ook verleden jaar deze ceremoniële herdenking te laten plaatsvinden, zij het in zéér beperkte kring. Het voelt goed deze traditie voort te kunnen zetten.   

 

De jaarlijkse punctuele aanwezigheid van de heer vertegenwoordiger van Zijne Majesteit de Koning onderstreept de belangstelling van zijne Majesteit voor het reilen en zeilen van onze maritieme sector. Wij stellen dit erg op prijs en zijn Hem hiervoor zeer dankbaar.

 

De talrijke aanwezigheid van familieleden en vrienden van de overleden en van de nog actieve zeelieden verheugt ons ten zeerste, et la présence de nos compatriotes  francophones et de nos amis du Grand Duché du Luxembourg est fortement appreciée. 

Het verheugt ons tevens een aantal jongeren hier te mogen begroeten.  Wij koesteren de hoop  dat zij in de nabije toekomst de rangen van onze marine of koopvaardij zullen vervoegen, en de reputatie van “maritiem België” verder zullen uitdragen.  

Sta mij toe even in herinnering te brengen dat tijdens WO II , van de 117 Belgische koopvaardij-schepen,  er  78 verloren gingen.  Daarbij lieten 855 zeelieden het leven; dit was nagenoeg 1/3 der effectieven. 

N’oublions point non plus qu’à bord de nos navires perdus, quelques dizaines de marins Congolais - de notre ancienne colonie - trouvèrent la mort. 

 

Sedert de inhuldiging van dit monument op 28 september 1930, werd elk jaar in de maand september een plechtige herdenkingsceremonie georganiseerd ter nagedachtenis van onze gesneuvelde zeelieden.  Zelfs tijdens de ‘donkere’ bezettingsjaren van WO II, zij het dan in mineur, gezien de “Militär Verwaltung” alle muziek en vlagvertoon verbood en slechts een zeer beperkt aantal aanwezigen toeliet.  

 

Deze plechtigheid laat ons tevens toe zeevarenden die overleden zijn tijdens de uitoefening van hun beroep te gedenken, alsook verdienstelijke zeelieden of oud-zeelieden van Marine of Koopvaardij in de kijker te plaatsen.

Vorig jaar vond er geen laudatio plaats voor de geselecteerde zeelui!

Wel het publiekelijk uitspreken van een zeer grote appreciatie en een passend eerbetoon voor de zeeman van vandaag, wereldwijd, die ondanks tegenvallende werkomstandigheden en moeilijkheden bij repatriëring, zijn taak met kunde, toewijding  en inzet is blijven uitvoeren.  Dit verdient meer dan een woord van dank.

 

Uit de curricula die ons werden overgemaakt heeft het Inrichtend Comité drie personen weerhouden om vandaag te worden gehuldigd. Het zijn : 

 

  1. Koopvaardij / dek                      Kapt.t.l.o.                          Henri HAUCHART

  2. Koopvaardij / machine            1ste Off. WTK                   Jackie GEERTS

  3. Marine                                         Korvetkapitein (b.d.)      Eric DE VOS

 

Tot slot wens ik in naam van het Inrichtend Comité, allen te bedanken die door hun actieve, financiële en andere inbreng, bijgedragen hebben tot het welslagen van deze huldiging.  

 

Ik dank u voor uw aandacht.

 

APS 04.09.2021

Dag de zeelieden.jpg
bottom of page