The STCW code 2010 – Manila amendments (refresher courses)

The STCW code 2010 – Manila amendments

Uw vaarbevoegdheidsbewijs is geldig tot en met 31 december 2016.

Your certificate of competency is valid until the 31st of December 2016.

Korte geldigheidsduur Shorter Period of Validity
De zeescheepvaart zit in een overgangsfase van de oude naar de nieuwe internationale regelgeving. Op 1 januari 2012 trad de nieuwe STCW code 2010 Manila Amendments in werking. De huidige regelgeving waaronder uw vaarbevoegdheidsbewijs is verstrekt, loopt op 1 januari 2017 ten einde. Uw vaarbevoegdheidsbewijs is hierdoor korter geldig dan u gewend bent, namelijk tot en met 31 december 2016. Ocean shipping is in a transitional phase from old to new international regulations. On the 1st of January 2012, the new STCW Code 2010 Manila Amendments will take effect. The current regulations pursuant to which you were issued your certificate of competency will expire on the 1st of January 2017. This means that your certificate of competency will be valid for a shorter period than you are used to, i.e. until the 31st of December 2016.
Nieuwe aanvragen New applications
Vanaf 1 januari 2017 moet elke zeevarende in het bezit zijn van een vaarbevoegdheidsbewijs Manila Amendments. Op 1 juli 2013 treedt de nieuwe nationale regelgeving in werking. Vanaf dat moment kan een nieuw vaarbevoegdheidbewijs Manila Amendments aangevraagd worden waarbij voldaan moet worden aan de nieuwe eisen. Dit vaarbevoegdheidsbewijs blijft 5 jaar geldig. Starting the 1st of January 2017, every seafarer must be in the possession of a certificate of competency according to the Manila Amendments. The new national regulations will take effect on the 1st of July 2013. From that time, you can request a new certificate of competence according to the Manila Amendments and the new requirements must be met. This certificate of competence will remain valid for 5 years.
Nieuwe eisen New requirements
STCW HerhalingscursussenVolgens het STCW-verdrag en in combinatie met de ISM-Code is voor bepaalde functies aan boord een voortdurende bijscholing voor zeevarenden vereist. Deelname aan erkende opleidingen is in die gevallen vereist, met een vijfjaarlijks interval.

 • Enkel de certificaten van herhalingscursussen erkend door België (zie Publicaties: Richtlijn Refresher courses STCW 2010) zullen worden aanvaard voor de verlenging van vaarbevoegdheidsbewijzen uitgegeven door België.
 • Opleidingscertificaten afgeleverd door buitenlandse onderwijsinstellingen worden niet aanvaard indien de cursus niet erkend werd door België.
 • Bekwaamheidsbewijzen (Certificates of Proficiency) uitgereikt door de EU-lidstaten zijn wel aanvaardbaar.

Welke herhalingscursussen zijn verplicht?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (voor alle officieren of houders van een certificaat AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats (voor wie een certificaat FRB bezat voor 01.01.2012)
 • Medical Care (voor kapiteins, eerste stuurmannen en de persoon aan wie de medische zorgen zijn toevertrouwd).
Subject: STCW Refresher coursesAccording to the STCW-Convention in combination with the ISM-Code a continued proficiency is required for certain functions and responsibilities on board as a seafarer. Refresher training is therefore required at five year intervals.

 • Only certificates from refresher courses accredited by the Belgian maritime inspectorate  (see Publicaties: Guidance Refresher courses STCW 2010) will be accepted for the revalidation of Certificates of Competence or Certificates of Proficiency issued by Belgium.
 • Course certificates issued by foreign training institutes are not accepted if the refresher-course is not accredited by Belgium.
 • Certificates of Proficiency issued by other EU-member states are acceptable for refresher courses.

Which refresher courses are compulsory?

 • Personal Survival Techniques
 • Elementary Fire Fighting
 • Advanced Fire Fighting (for all officers or holders of the Certificate AFF)
 • Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats (other than fast rescue boats)
 • Fast Rescue Boats (for holders of a Certificate of Proficiency FRB issued before 01.01.2012)
 • Medical Care (for masters, chief mates and every person to whom the responsibility for medical care was trusted).

Refresher course (click on the link to see the list with approved courses by the Belgian flag).

Medische keuring

Alleen de medische verklaringen afgeleverd door erkende artsen worden aanvaard door de maritieme administratie.

Opgelet: de medische verklaringen zijn maximum geldig voor 24 maanden na de keuringsdatum voor vaart op Belgische schepen, zelfs indien het (buitenlandse) attest een langere geldigheidsduur heeft.

Procedure medische keuring

De zeeman verzoekt de arts een “keuringsformulier” in te vullen en verstrekt daarvoor alle informatie aan de keuringsarts. Deze keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier (met de testresultaten) bij. Daarna vult de keuringsarts een “verklaring van medische geschiktheid” in, hetzij de “verklaring van medische ongeschiktheid”. De zeeman ontvangt de gepaste verklaring.

 bron: FOD mobiliteit