on course since 1857

Alain PELS

Alain Pels

Voorzitter

Nautisch diensthoofd Gent

Axel ANNAERT

Axel ANNAERT

Vice-Président

Professeur ESN

Ignace DE CAUWER

Vice-Président

C/ENG Exmar Shipmanagement

Justin GLEISSNER

Directiesecretaris

Journalist op rust

Patrick BOYENS

Membre du Conseil

Chief officer RV at Exmar Shipmanagement

Thierry COORNAERT

Membre du Conseil

Master Exmar Shipmanagement

Claude MAERTEN

Claude MAERTEN

Vice-Président

Director LNG Exmar Shipmanagement

Jef S’JEGERS

Jef S'Jegers

Membre du Conseil

Master/OIM Sevan Drilling

Hugo VAN HERENDAEL

Hugo VAN HERENDAEL

Membre du Conseil

Karl VAN OVERLOOP

Karl VAN OVERLOOP

Membre du Conseil

1/OFF Holland America Lines

Thomas GOETHALS

Raadslid

Kanaalloods

Boudewijn BAERT

Boudewijn BAERT

Secretaris-Generaal en raadslid

Kapitein op rust

Niels PIERE

Niels Pieré

Raadslid

3/O Exmar Shipmanagement

Sander STEEL

Sander Steel

Raadslid

3rd Officer / DPO at Allseas

Jan DE BEURME

Jan De Beurme

Raadslid

Belgian Navy Staff - Chief of Staff - Policy Director

Rienert VANDEWALLE

Rienert Vandewalle

Raadslid

Chief Officer at Chemgas Shipping BV

Christophe ROES

Christophe Roes

Raadslid

Chief Officer LPG, Ethylene at Anthony Veder Rederijzaken BV

Uldrig Peelaers

raadslid

Second officer DPO at Jan De Nul Group

Alexandra Uyttebrouk

Alexandra Uyttebrouk

Raadslid

3rd officer at Exmar

Jean-Baptiste Merveille

Jean-Baptiste Merveille

Raadslid

#NAUTILUS uitgeven

Sinds 1 augustus 1909 geeft het KBZ ononderbroken (met uitzondering van de periodes van de twee wereldoorlogen) elke maand, tot op de dag van vandaag, een nautisch tijdschrift uit, de NAUTILUS.
Wat oorspronkelijk startte als een ledenblad, is uitgegroeid tot een informatief magazine dat zich niet alleen tot de leden richt, maar tevens tot het Belgische maritieme milieu, en een zo breed mogelijk spectrum behandelt van maritiem gebonden nationale en internationale onderwerpen. Zie “Nautilus” voor meer informatie!

#Editer le Nautilus

Depuis le 1 août 1909 jusqu’à ce jour sans interruption (à l’exception des périodes des deux guerres mondiales), le CRMB publie chaque mois une revue nautique, le NAUTILUS.

Ce qui commença avec une revue pour les membres, a évolué vers un magazine informatif qui ne s’adresse pas seulement à ses membres, mais aussi à tout le milieu maritime, et traite un spectre aussi large que possible de sujets maritimes nationaux et internationaux. Pour plus d’informations, voir “Nautilus”.

#Maandelijkse lunch

Toegankelijk voor alle leden en sympatisanten.
Reservatie niet nodig. Prijs "all-in": € 23,00 (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie en wijn).
De maandelijkse lunch heeft plaats elke derde donderdag van de maand om 12.00 u. in het

Restaurant CLUB VVW
Beatrijslaan 27
2050 Antwerpen (Linkeroever)

#Déjeuner mensuelle

Accessible à tous les membres et sympathisants.
La réservation est superflue.
Prix tout compris: € 23,00 (entrée, plat principal, dessert, café et vin).

Celui-ci a lieu chaque troisième jeudis de chaque mois auRestaurant CLUB VVW

Beatrijslaan 27

2050 Antwerpen (Linkeroever)

#Maandelijkse vergaderingen

Teneinde contact te houden met onze leden en in te spelen op de laatste ontwikkelingen op maritiem vlak, nationaal zowel als internationaal.
De maandelijkse vergaderingen staan open voor alle leden en vinden plaats (tenzij anders aangekondigd in de Nautilus, de website of de Facebook groep):
— de 1e dinsdag van elke maand (behalve in de maand augustus) om 20.00 u.
— op de zetel van de vereniging, Italiëlei 72 te 2000 Antwerpen. Zie “Contact”.

#Réunion mensuelles

Afin de garder le contact avec nos membres et pour conserver sa vision sur les derniers développements sur le plan maritime, tant national qu’international.

Les réunions mensuelles sont ouvertes à tous les membres et se tiennent (sauf autres circonstances, qui sont alors annoncées dans notre mensuel, Nautilus, le site web ou le Facebook groupe):

— le premier mardi de chaque mois (sauf pendant le mois d'août) à 20.00 hueres

— au siège de l'association, Italiëlei 72 à 2000 Anvers. Voir “Contact”.

#Deelname aan symposia

Aan nationale en internationale symposia die van uitzonderlijk belang worden geacht m.b.t. de voorlichting naar de leden toe (o.a. de maritieme veiligheid vanuit Europees perspectief) en aan ceremoniële huldigingen en maritieme evenementen.

#Participation

Aux congrès maritimes nationaux et internationaux qui sont considérés d’importance pour l’information des membres (e.a. la sécurité maritime sous la perspective européenne) et aux diverses cérémonies d'hommage à caractère maritime et aux événements maritimes.

#Contacten onderhouden

Zowel met vertegenwoordigers van de werkgevers (individuele rederijen en/of de Koninklijke Belgische Redersvereniging) als met de officeel erkende vertegenwoordigers van de sociale partners.

#Maintenir des contacts

Tant avec les représentants des employeurs (les armateurs individuellement et/ou l’Union Royale des Armateurs Belges) qu’avec les représentants officiels des partenaires sociaux.

#Vertegenwoordigd zijn

Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de verenigingen waarbij het is aangesloten (IFSMA, CESMA, Gallois Genootschap, Belgische Zeevaartbond, ESPA, e.a.).

#Représenté

aux Réunions Générales annuelles des associations desquelles il est membre, avec (l’IFSMA, le CESMA, le Cercle Gallois Genootschap, la Ligue Maritime Belge, etc.).

#Leden adviseren

o.a. inzake:
— scholing, opleiding, carrièreverloop op zee en aan land;
— problemen m.b.t. tewerkstelling en beloning.
Indien het KBZ zelf geen gefundeerd advies kan geven, zal het de betrokkene verwijzen naar de meest geëigende organisatie om zijn specifiek probleem op te lossen.
In geval van meningsverschil tussen een lid en zijn werkgever m.b.t. tewerkstelling, zal het KBZ op neutrale wijze trachten te bemiddelen om de partijen tot een overeenkomst te brengen.
Het KBZ legt er de nadruk op dat het zich volledig onthoudt van inmenging in aangelegenheden die behoren tot het exclusieve domein van de sociale partners, zoals bijv. arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden.

#Le CRMB conseille ses membres

e.a. en ce qui concerne:

— l'apprentissage, la formation et la carrière en mer ou à terre;

— les problèmes concernant l'emploi et les gages.


Si le CRMB est dans l’impossibilité de donner un avis, il référera l’intéressé à l’organisation la plus apte à résoudre son problème spécifique. Dans le cas d’une différence d’opinion entre un membre et son employeur concernant son emploi, le CRMB essayera de concilier les parties en toute neutralité, afin de les amener à un accord. Le CRMB met l’accent sur le fait qu’il s’abstient de toute ingérence dans les affaires qui appartiennent au domaine exclusif des partenaires sociaux, comme par exemple les contrats et conditions de travail.

#Lezingen organiseren

Over actuele maritieme onderwerpen en nodigt daartoe gerenommeerde sprekers uit. In de loop van 2012 werden volgende lezingen/activiteiten georganiseerd:
- 24 januari: “Beveiliging Belgische schepen tegen piraterij: wettelijk geregeld?” door Walter Verstrepen
- 8 maart: “De rol en de werking van de vlagstaat als overheidspartner in de scheepvaart” door Ir. Bart Heylbroeck
- 27 november: “Gerardus Mercator Rupelmundanus: leven en werk” door Ward Bohé

#Organisation des conférences

avec des sujets maritimes d’actualité, et y invite des orateurs renommés. En 2012, les conférences/activités suivantes furent organisées:

- 24 janvier: “Beveiliging Belgische schepen tegen piraterij: wettelijk geregeld?” door Walter Verstrepen

- 8 mars: “De rol en de werking van de vlagstaat als overheidspartner in de scheepvaart” door Ir. Bart Heylbroeck

- 27 novembre: “Gerardus Mercator Rupelmundanus: leven en werk” door Ward Bohé

#Leden informeren

o.a. inzake:
— de activiteiten van het College
— nieuwe maritieme reglementering en wetgeving op nationaal en internationaal gebied
— ontwikkelingen en renovaties op technisch maritiem gebied
— belangrijke ontwikkelingen op juridisch vlak
— belangrijke maritieme evenementen
— interessante lezingen aangaande maritieme onderwerpen
— alle aangelegenheden die de leden kunnen aanbelangen
— vacatures in de maritieme sector
— de activiteiten van de verenigingen waarbij het College is aangesloten.

#Le CRMB informe ses membres

e.a. en ce qui concerne:

— les activités du Collège;

— les nouvelles réglementations nationales et internationals;

— les développements et innovations sur le plan technique;

— les développements importants au niveau juridique;

— les événements maritimes importants;

— les conférences intéressantes concernant des sujets maritimes;

— toutes les circonstances et les sujets qui pourraient intéresser les members;

— les offres d'emploi dans le milieu maritime;

— les activités des associations dont le Collège est membre.

Download PDF
#Het “Zeemans Collegie”

Een eerste "Zeemans Collegie" werd opgericht te Antwerpen in 1819. In de archieven van de vereniging berusten nog steeds de statuten in originele versie, zoals ze opgemaakt werden tijdens de vergadering van 18 juni 1819. Ze vermelden o.a.:
"... Dit Collegie is en blyft zaemend gesteld uyt vaerende en rustende zeecapiteins, van wiens gedrag en caracter wy onderling bekent zyn en mede willen werken tot bevordering van Navigatie en Zeevaerd ..."
In 1827 nochtans hield dit Zeemans Collegie op te bestaan, aangezien de leden hun bijdrage niet meer betaalden ...

#Le “Zeemans Collegie”

Le premier “Zeemans Collegie” fut créé à Anvers en 1819. Les statuts originaux reposent encore dans les archives de l’association, comme ils furent établis lors de la réunion du 18 juin 1819. 
Ils mentionnent entre autres:
"... Ce Collège est et reste composé de Capitaines naviguants et au repos, leur comportement et leur caractère nous étants bien connus, et désirant collaborer à l'avancement de la Navigation ..."
[traduction]
Ce Collège maritime cessa cependant d’exister en 1827, suite au non paiement par les membres de leur cotisation…

#15 november 1857

Zoals bij een mooie zomeravond - aldus de romantische bewoordingen van wijlen Kapt. F. Van Cleemput - de zon langzaam aan de horizon ondergaat, zo zagen wij ook het eerste Zeemans Collegie in 1827 uit het gezicht verdwijnen. Op zo'n indrukwekkende zonsondergang volgt gewoonlijk een even prachtige dageraad.
Zo ook begon er voorhet Koninklijk Belgisch Zeemanscollege een veelbelovende dag, een dag die voortduurt tot op heden, met op 15 november 1857 de oprichting van een nieuw "Zeemans Collegie" met als doel:
"... de verbroedering te bewerken tusschen al de Belgische Kapiteins en door de gezamentlijke werking, dienst te bewijzen aan de Belgische scheepvaert, aan den handel in het algemeen, aan Antwerpen, waer de societeit haren zetel heeft ..."
Er werd bepaald dat:
"... Het Collegie zal bestaan uit personen van goed gedrag en karacter, welke zullen onderscheiden worden in effectieve en honoraire leden ... De Maetschappij bestaet voornamelijk uit onder Belge vlag varende en rustende Zeekapiteins ... De Varende Kapiteins zullen alle effectieve leden moeten zijn; de rustende Kapiteins zullen effectieve of honoraire leden kunnen zijn, en alle andere personen zullen enkelijk honoraire leden kunnen zijn ..."

#15 novembre 1857

Comme, lors d’une belle soirée d’été – selon la tournure romantique de feu le Capt. Van Cleemput -, le soleil se couche doucement à l’horizon, nous vîmes disparaître le premier Collège maritime. Mais souvent, le coucher de soleil si impressionnant est suivi d’une aube toute aussi magnifique.
C’est alors que le Collège royal maritime belge naquit sous un nouveau jour prometteur, qui perdure jusqu’à aujourd’hui, avec en date du 15 novembre 1857 la formation d’un nouveau Collège maritime dont l’objectif était:
"... de cultiver la fraternité entre tous les Capitaines belges, et grâce au travail commun, rendre service au domaine de la Navigation belge, au commerce en général, à Anvers, où la société à son siège..."
Il fut déterminé que :
"... Le Collège sera composé de personnes de bonne vie et caractère, qui seront partagés entre membres effectifs et honoraires… La Société comprend principalement des Capitaines de navires au pavillon belge, naviguant ou en pension. Les Capitaines naviguants devront tous être membres effectifs; les Capitaines pensionnés peuvent être membres honoraires ou effectifs, et tout autre personne ne pourra être que membre honoraire ..."

#Het “Belgisch Zeemans Collegie”

Na een periode van flauwte werd het Collegie in 1882 nieuw leven ingeblazen, en besloot men dat voortaan niet alleen de kapiteins, maar alle officieren tot het Collegie werden toegelaten, en dat de naam thans veranderd werd in "BELGISCH ZEEMANS COLLEGIE".
Op 9 oktober 1889 werden de voorzitter Kapt. J. Verbist en de secretaris Kapt. E. De Baer persoonlijk aan het Hof van Koning Leopold II ontboden. Om te tonen hoezeer Zijne Majesteit de Koning de Belgische koopvaardijofficieren genegen was, verklaarde hij plechtig: "Vanaf heden neem ik het Belgisch Zeemans Collegie onder mijn bescherming!"Op 24 oktober 1889 liet de Koning de benoeming tot "Koninklijke Maatschappij" bekend maken, en zou het Collegie de naam dragen van

#Le “College Maritime Belge”

Après une période de calme, une nouvelle vie fut insufflée au Collège en 1882. Il fut alors décidé que non seulement les Capitaines pourraient être membres, mais aussi que tous les Officiers pourraient être admis au Collège; son nom fut dès lors changé en “Collège maritime belge”.
Le 9 octobre 1889, le président Capt. J.Verbist et le secrétaire Capt. E.De Baer furent personnellement reçus à la Cour du Roi Léopold II. Pour montrer son attachement aux Officiers de la Marine marchande belge, sa Majesté le Roi déclara solennellement: “Je prends le Collège maritime belge sous ma protection à partir d’aujourd’hui!” 
Le 24 octobre 1889, le Roi proclama l’appellation de « Société Royale » et le Collège porta désormais le nom de

#Nautilus

Op 1 juli 1909 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Nautilus, door het KBZ uitgegeven als ledenblad. Met uitzondering van de periode van de twee wereldoorlogen is Nautilus elke maand ononderbroken blijven verschijnen tot op de dag van vandaag.
Sinds 1930 werden er in de winterperiode voordrachten ingericht, waarin allerlei onderwerpen behandeld werden die in verband stonden met de talrijke aspecten van het scheepvaartbedrijf.

#Nautilus

Le premier numéro du magazine Nautilus parut le 1 juillet 1909, publié par le CRMB comme revue pour les membres. Depuis lors, et à l'exception des périodes des deux guerres mondiales, le Nautilus est paru sans interruption chaque mois jusqu'à ce jour.
Depuis 1930, le Collège organise des conférences et causeries pendant la période hivernale, s’intéressant à toutes sortes de sujets, en rapport avec maints aspects de l’aventure maritime.

#Grote hervormingen

Vanaf 1 januari 1937 nam het KBZ de vorm aan van een vereniging zonder winstgevend doel. Konden voortaan lid worden van het KBZ - en dit was een grote hervorming - alle officieren of gewezen officieren van de Belgische Koopvaardij, kapiteins, luitenanten, werktuigkundigen, radiotelegrafisten, gediplomeerd of gebreveteerd in België, van Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
Na een onderbreking gedurende de tweede wereldoorlog, ging het KBZ op 1 mei 1945 opnieuw van start. Samen met de pensioenkwestie, die men lange niet als afgedaan beschouwde, werd tevens het probleem van de opleiding van de Belgische zeeofficieren ter hand genomen, een thema waarbij het KBZ zich steeds nauw betrokken heeft gevoeld, en waarvoor het zich steeds op energieke en opbouwende wijze heeft ingezet, o.a. als lid van de Raad van Verbetering van het Zeevaartonderwijs.

#Des réformes majeures

Depuis le 1 janvier 1937, le CRMB prit la forme d’une association sans but lucratif. Dès lors aussi - et ceci fut une importante réforme - tous les officiers présents ou passés de la Marine marchande belge, Capitaines, Lieutenants, Mécaniciens, Radiotélégraphistes, diplômés ou brevetés en Belgique et de nationalité belge ou luxembourgeoise, purent devenir membres.
Après une interruption pendant la seconde guerre mondiale, le CRMB reprit ses activités le 1 mai 1945. De concert avec la question des pensions, qui ne fut longtemps pas considérée comme résolue, on prit à corps le problème de l’enseignement des officiers de marine belge.

#Stella Maris

Op 23 juli 1951 nam de vereniging haar intrek in het nieuw zeemanshuis "Stella Maris" aan de Italiälei 72 te Antwerpen, waar zij nog steeds haar zetel heeft. Er werd door het KBZ geijverd op verschillende vlakken, o.a.
— de verbetering van het zeevaartonderwijs, en de opwaardering naar het niveau Lincentiaat Nautische    Wetenschappen
— de pensioenen voor zeeofficieren.
— de erkenning van de oud-zeestrijders
— het behoud van Belgische kapiteins als gezagvoerder op Belgische schepen
— de oprichting van IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations), waarvan het KBZ stichtend lid is
— de herziening van het Tucht- en Strafwetboek der Koopvaardij
— enzovoort.
Op het einde van de jaren '80 volgde het KBZ met grote bezorgdheid de groeiende malaise in de Belgische Koopvaardij, en betreurde de onmacht van de politici om de Koopvaardij onder Belgische vlag te behouden. Met lede ogen zag het KBZ de Belgische driekleur vervangen worden door de Luxemburgse Rode Leeuw.
Tot op de dag van vandaag blijft het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege zich inzetten voor het imago van onze koopvaardij in het algemeen (o.a. door de herinvlagging naar de Belgische vlag actief te steunen) en voor de belangen van de koopvaardijofficier in het bijzonder.

#Stella Maris

Depuis le 1 janvier 1937, le CRMB prit la forme d’une association sans but lucratif. Dès lors aussi - et ceci fut une importante réforme - tous les officiers présents ou passés de la Marine marchande belge, Capitaines, Lieutenants, Mécaniciens, Radiotélégraphistes, diplômés ou brevetés en Belgique et de nationalité belge ou luxembourgeoise, purent devenir membres.
Après une interruption pendant la seconde guerre mondiale, le CRMB reprit ses activités le 1 mai 1945. De concert avec la question des pensions, qui ne fut longtemps pas considérée comme résolue, on prit à corps le problème de l’enseignement des officiers de marine belge.
Le 23 juillet 1956, l'association déménagea dans la nouvelle Maison des Marins "Stella Maris" sur l'Italiëlei 72 à Anvers, où se trouve encore son siège actuellement. 
Le CRMB s'active dès lors sur beaucoup de plans, e.a.:
— l'amélioration de l'enseignement maritime, et le relèvement du niveau vers le Licence en Sciences     nautiques
— les pensions des officiers de la Marine marchande
— la reconnaissance des anciens combattants
— le maintien des Capitaines belges comme commandant sur les navires belges
— la création de l'IFSMA (Internatinal Federation of Shipmasters' Associations), le CRMB en étant un     membre fondateur
— la révision du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande
— etc.
A la fin des années 80, le CRMB suivit avec beaucoup d’inquiétude le malaise grandissant dans la Marine marchande belge, et regrette fort l’impuissance du politique pour la conservation le la Marine marchande sous le pavillon belge. C’est l’oeil plein de regret que le CRMB vit le tricolore belge remplacé par le lion rouge luxembourgeois.
Jusqu’à ce jour, le CRMB continue de s’engager pour l’image de notre Marine marchande en général (e.a. par son soutien actif au retour des navires sous le pavillon belge) et pour les intérêts de l’officier de marine en particulier.

Koninklijk Gallois Genootschap
Belgische Zeevaartbond
Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum
Watererfgoed Vlaanderen
ESPA
International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA)
CESMA