on course since 1857

Alain PELS

Alain Pels

Voorzitter

Nautisch diensthoofd Antwerpen

Axel ANNAERT

Axel ANNAERT

Raadslid

Docent HZS

Ignace DE CAUWER

Ondervoorzitter

C/ENG Exmar Shipmanagement

Justin GLEISSNER

Directiesecretaris

Journalist op rust

Renzo VAN DAMME

Renzo Van Damme

Raadslid

Sr Operations Manager - NileDutch MPV

Patrick BOYENS

Raadslid

2/OFF Exmar Shipmanagement

Thierry COORNAERT

Raadslid

Master Exmar Shipmanagement

Johan DE BOCK

Johan DE BOCK

Raadslid

DAB Vloot

Claude MAERTEN

Claude MAERTEN

Ondervoorzitter

Director LNG Exmar Shipmanagement

Jef S’JEGERS

Jef S'Jegers

Raadslid

Master/OIM Sevan Drilling

Hugo VAN HERENDAEL

Hugo VAN HERENDAEL

Raadslid

Karl VAN OVERLOOP

Karl VAN OVERLOOP

Raadslid

1/OFF Holland America Lines

Elvira DELEU

Elvira DELEU

Raadslid

2/OFF EXMAR SHIPMANAGEMENT

Thomas GOETHALS

Raadslid

Kanaalloods

Boudewijn BAERT

Boudewijn BAERT

Secretaris-Generaal en raadslid

Kapitein op rust

Hannes Vanhooren

Membre du conseil

2de stuurman, John T. Essberger

Niels PIERE

Niels Pieré

Raadslid

3/O Exmar Shipmanagement

Sander STEEL

Sander Steel

Raadslid

3rd Officer / DPO at Allseas

Jan DE BEURME

Jan De Beurme

Raadslid

Belgian Navy Staff - Chief of Staff - Policy Director

Rienert VANDEWALLE

Rienert Vandewalle

Raadslid

2nd Officer at Chemgas Shipping BV

Christophe ROES

Christophe Roes

Raadslid

Chief Officer LPG, Ethylene at Anthony Veder Rederijzaken BV

#NAUTILUS uitgeven

Sinds 1 augustus 1909 geeft het KBZ ononderbroken (met uitzondering van de periodes van de twee wereldoorlogen) elke maand, tot op de dag van vandaag, een nautisch tijdschrift uit, de NAUTILUS.
Wat oorspronkelijk startte als een ledenblad, is uitgegroeid tot een informatief magazine dat zich niet alleen tot de leden richt, maar tevens tot het Belgische maritieme milieu, en een zo breed mogelijk spectrum behandelt van maritiem gebonden nationale en internationale onderwerpen. Zie “Nautilus” voor meer informatie!

#Maandelijkse lunch

Toegankelijk voor alle leden en sympatisanten.
Reservatie niet nodig. Prijs "all-in": € 23,00 (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert, koffie en wijn).
De maandelijkse lunch heeft plaats elke derde donderdag van de maand om 12.00 u. in het

Restaurant CLUB VVW
Beatrijslaan 27
2050 Antwerpen (Linkeroever)

#Maandelijkse vergaderingen

Teneinde contact te houden met onze leden en in te spelen op de laatste ontwikkelingen op maritiem vlak, nationaal zowel als internationaal.
De maandelijkse vergaderingen staan open voor alle leden en vinden plaats (tenzij anders aangekondigd in de Nautilus, de website of de Facebook groep):
— de 1e dinsdag van elke maand (behalve in de maand augustus) om 20.00 u.
— op de zetel van de vereniging, Italiëlei 72 te 2000 Antwerpen. Zie “Contact”.

#Deelname aan symposia

Aan nationale en internationale symposia die van uitzonderlijk belang worden geacht m.b.t. de voorlichting naar de leden toe (o.a. de maritieme veiligheid vanuit Europees perspectief) en aan ceremoniële huldigingen en maritieme evenementen.

#Contacten onderhouden

Zowel met vertegenwoordigers van de werkgevers (individuele rederijen en/of de Koninklijke Belgische Redersvereniging) als met de officeel erkende vertegenwoordigers van de sociale partners.

#Vertegenwoordigd zijn

Op de jaarlijkse Algemene Vergaderingen van de verenigingen waarbij het is aangesloten (IFSMA, CESMA, Gallois Genootschap, Belgische Zeevaartbond, ESPA, e.a.).

#Leden adviseren

o.a. inzake:
— scholing, opleiding, carrièreverloop op zee en aan land;
— problemen m.b.t. tewerkstelling en beloning.
Indien het KBZ zelf geen gefundeerd advies kan geven, zal het de betrokkene verwijzen naar de meest geëigende organisatie om zijn specifiek probleem op te lossen.
In geval van meningsverschil tussen een lid en zijn werkgever m.b.t. tewerkstelling, zal het KBZ op neutrale wijze trachten te bemiddelen om de partijen tot een overeenkomst te brengen.
Het KBZ legt er de nadruk op dat het zich volledig onthoudt van inmenging in aangelegenheden die behoren tot het exclusieve domein van de sociale partners, zoals bijv. arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden.

#Lezingen organiseren

Over actuele maritieme onderwerpen en nodigt daartoe gerenommeerde sprekers uit. In de loop van 2012 werden volgende lezingen/activiteiten georganiseerd:
- 24 januari: “Beveiliging Belgische schepen tegen piraterij: wettelijk geregeld?” door Walter Verstrepen
- 8 maart: “De rol en de werking van de vlagstaat als overheidspartner in de scheepvaart” door Ir. Bart Heylbroeck
- 27 november: “Gerardus Mercator Rupelmundanus: leven en werk” door Ward Bohé

#Leden informeren

o.a. inzake:
— de activiteiten van het College
— nieuwe maritieme reglementering en wetgeving op nationaal en internationaal gebied
— ontwikkelingen en renovaties op technisch maritiem gebied
— belangrijke ontwikkelingen op juridisch vlak
— belangrijke maritieme evenementen
— interessante lezingen aangaande maritieme onderwerpen
— alle aangelegenheden die de leden kunnen aanbelangen
— vacatures in de maritieme sector
— de activiteiten van de verenigingen waarbij het College is aangesloten.

Download PDF
#Het “Zeemans Collegie”

Een eerste "Zeemans Collegie" werd opgericht te Antwerpen in 1819. In de archieven van de vereniging berusten nog steeds de statuten in originele versie, zoals ze opgemaakt werden tijdens de vergadering van 18 juni 1819. Ze vermelden o.a.:
"... Dit Collegie is en blyft zaemend gesteld uyt vaerende en rustende zeecapiteins, van wiens gedrag en caracter wy onderling bekent zyn en mede willen werken tot bevordering van Navigatie en Zeevaerd ..."
In 1827 nochtans hield dit Zeemans Collegie op te bestaan, aangezien de leden hun bijdrage niet meer betaalden ...

#15 november 1857

Zoals bij een mooie zomeravond - aldus de romantische bewoordingen van wijlen Kapt. F. Van Cleemput - de zon langzaam aan de horizon ondergaat, zo zagen wij ook het eerste Zeemans Collegie in 1827 uit het gezicht verdwijnen. Op zo'n indrukwekkende zonsondergang volgt gewoonlijk een even prachtige dageraad.
Zo ook begon er voorhet Koninklijk Belgisch Zeemanscollege een veelbelovende dag, een dag die voortduurt tot op heden, met op 15 november 1857 de oprichting van een nieuw "Zeemans Collegie" met als doel:
"... de verbroedering te bewerken tusschen al de Belgische Kapiteins en door de gezamentlijke werking, dienst te bewijzen aan de Belgische scheepvaert, aan den handel in het algemeen, aan Antwerpen, waer de societeit haren zetel heeft ..."
Er werd bepaald dat:
"... Het Collegie zal bestaan uit personen van goed gedrag en karacter, welke zullen onderscheiden worden in effectieve en honoraire leden ... De Maetschappij bestaet voornamelijk uit onder Belge vlag varende en rustende Zeekapiteins ... De Varende Kapiteins zullen alle effectieve leden moeten zijn; de rustende Kapiteins zullen effectieve of honoraire leden kunnen zijn, en alle andere personen zullen enkelijk honoraire leden kunnen zijn ..."

#Het “Belgisch Zeemans Collegie”

Na een periode van flauwte werd het Collegie in 1882 nieuw leven ingeblazen, en besloot men dat voortaan niet alleen de kapiteins, maar alle officieren tot het Collegie werden toegelaten, en dat de naam thans veranderd werd in "BELGISCH ZEEMANS COLLEGIE".
Op 9 oktober 1889 werden de voorzitter Kapt. J. Verbist en de secretaris Kapt. E. De Baer persoonlijk aan het Hof van Koning Leopold II ontboden. Om te tonen hoezeer Zijne Majesteit de Koning de Belgische koopvaardijofficieren genegen was, verklaarde hij plechtig: "Vanaf heden neem ik het Belgisch Zeemans Collegie onder mijn bescherming!"Op 24 oktober 1889 liet de Koning de benoeming tot "Koninklijke Maatschappij" bekend maken, en zou het Collegie de naam dragen van

#Nautilus

Op 1 juli 1909 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Nautilus, door het KBZ uitgegeven als ledenblad. Met uitzondering van de periode van de twee wereldoorlogen is Nautilus elke maand ononderbroken blijven verschijnen tot op de dag van vandaag.
Sinds 1930 werden er in de winterperiode voordrachten ingericht, waarin allerlei onderwerpen behandeld werden die in verband stonden met de talrijke aspecten van het scheepvaartbedrijf.

#Grote hervormingen

Vanaf 1 januari 1937 nam het KBZ de vorm aan van een vereniging zonder winstgevend doel. Konden voortaan lid worden van het KBZ - en dit was een grote hervorming - alle officieren of gewezen officieren van de Belgische Koopvaardij, kapiteins, luitenanten, werktuigkundigen, radiotelegrafisten, gediplomeerd of gebreveteerd in België, van Belgische of Luxemburgse nationaliteit.
Na een onderbreking gedurende de tweede wereldoorlog, ging het KBZ op 1 mei 1945 opnieuw van start. Samen met de pensioenkwestie, die men lange niet als afgedaan beschouwde, werd tevens het probleem van de opleiding van de Belgische zeeofficieren ter hand genomen, een thema waarbij het KBZ zich steeds nauw betrokken heeft gevoeld, en waarvoor het zich steeds op energieke en opbouwende wijze heeft ingezet, o.a. als lid van de Raad van Verbetering van het Zeevaartonderwijs.

#Stella Maris

Op 23 juli 1951 nam de vereniging haar intrek in het nieuw zeemanshuis "Stella Maris" aan de Italiälei 72 te Antwerpen, waar zij nog steeds haar zetel heeft. Er werd door het KBZ geijverd op verschillende vlakken, o.a.
— de verbetering van het zeevaartonderwijs, en de opwaardering naar het niveau Lincentiaat Nautische    Wetenschappen
— de pensioenen voor zeeofficieren.
— de erkenning van de oud-zeestrijders
— het behoud van Belgische kapiteins als gezagvoerder op Belgische schepen
— de oprichting van IFSMA (International Federation of Shipmasters' Associations), waarvan het KBZ stichtend lid is
— de herziening van het Tucht- en Strafwetboek der Koopvaardij
— enzovoort.
Op het einde van de jaren '80 volgde het KBZ met grote bezorgdheid de groeiende malaise in de Belgische Koopvaardij, en betreurde de onmacht van de politici om de Koopvaardij onder Belgische vlag te behouden. Met lede ogen zag het KBZ de Belgische driekleur vervangen worden door de Luxemburgse Rode Leeuw.
Tot op de dag van vandaag blijft het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege zich inzetten voor het imago van onze koopvaardij in het algemeen (o.a. door de herinvlagging naar de Belgische vlag actief te steunen) en voor de belangen van de koopvaardijofficier in het bijzonder.

Koninklijk Gallois Genootschap
Belgische Zeevaartbond
Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum
Watererfgoed Vlaanderen
ESPA
International Federation of Shipmasters’ Associations (IFSMA)
CESMA