Open brief aan de KBZ-leden (Kapt.t.l.o. Jozef (Jef) CUYT – Uittredend Secretaris-Generaal)

Antwerpen, 1 december 2015

 

Geachte KBZ-leden,

Beste vrienden, collega’s,

 Na de functie van secretaris-generaal van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege gedurende 14 jaar te hebben uitgeoefend, heb ik, na rijp beraad, besloten om per 1 januari 2016 deze functie neer te leggen. In deze tijd heb ik mijn taak naar best vermogen maar steeds met enthousiasme en inzet trachten uit te oefenen, maar omwille van mijn leeftijd heb ik geoordeeld dat het tijd is om de fakkel door te geven.

                           Wat hebben we in die tijd gerealiseerd? En als ik zeg “we” dan is dat geenszins bedoeld als ‘pluralis majestatis’ maar wel als het “we” van teamwork. Want alleen met een (h)echte ploeg kan je resultaten bereiken.

                          In 2007 vierden we op waardige wijze het 150-jarig jubileum van onze vereniging, met onder meer een academische zitting in de Hogere Zeevaartschool in aanwezigheid van Z.K.H. Prins Laurent, en een onvergetelijke gala-avond in de passagiersterminal aan de Schelde met talrijke prominenten uit het maritieme milieu.

                          En in 2009 vierden we het 100-jarig bestaan van ons maritiem maandblad Nautilus met een viering in de HZS en de uitgave van een unieke jubileumuitgave.

                          We startten de ondertussen traditioneel geworden Maritieme Nieuwjaarsrecepties, en organiseerden talrijke maritieme BBQ’s, zij het met wisselende belangstelling. We hadden de eer en het genoegen om – tot op heden –  9 vooraanstaande personaliteiten uit het maritieme milieu als erelid van onze vereniging te mogen verwelkomen.

                          Maar we hielden ons vooral bezig met ernstige beroepsaangelegenheden: in 2003 organiseerden we de Jaarlijkse Algemene Vergadering van CESMA (Confederation of European Shipmasters’ Associations) en in 2007 deden we hetzelfde voor IFSMA (International Federation of Shipmasters’ Associations), waarop onze toenmalige ondervoorzitter, Kapt. Carmen Dewilde, een opgemerkte lezing hield met als onderwerp “The Administrative Workload on board Merchant Vessels”.   

                          De problematieken van de administratieve werkdruk voor onze kapiteins, van de piraterij en van de criminalisatie van zeelieden staan steeds hoog op onze agenda. Het Hoger Zeevaartonderwijs volgen wij op de voet, en we helpen of adviseren talrijke studenten bij het maken van hun laatstejaars thesis.

                          De problematiek van de amarinage, het behalen van de vereiste vaartijd om als wachtoverste te kunnen fungeren, en de beperkte tewerkstellingsmogelijkheden aan boord van Belgische koopvaardijschepen, liggen ons nauw aan het hart. Het KBZ streeft ernaar om ook aan de oplossing van deze problemen een steentje bij te dragen, binnen de perken van onze mogelijkheden.

                          Sinds 2002 organiseerden we 37 lezingen door prominente sprekers, en 9 bedrijfsuitstappen naar bestemmingen met een maritiem karakter.

                          Met de enthousiaste inzet van verschillende jongere bestuursleden is het KBZ het tijdperk van de moderne communicatiemiddelen binnengetreden, en hebben de sociale media een onmisbare plaats ingenomen in onze contacten met de leden en met het maritieme milieu. Onze statuten zijn recentelijk aangepast aan de evolutie van de tijd, en ons maandblad Nautilus is uitgegroeid tot een gewaardeerd maritiem magazine, dat verspreid wordt tot op verre continenten. 

                          Maar boven al zijn we ons ervan bewust geworden dat het KBZ er moet zijn voor de jongeren die zich voorbereiden op een maritieme carrière, of die hun carrière aan het uitbouwen zijn. Het was voor mij een eer en een genoegen om hieraan gedurende 14 jaar intens te hebben mogen meewerken.  

                    Ook mijn mandaat van bestuurder, dat ik sinds 1970 ononderbroken heb vervuld, waarvan 6 jaar als voorzitter van het KBZ, zal ik bij de eerstvolgende vervaldag (1 maart 2016) niet meer vernieuwen. De redactie van het maandblad Nautilus zal ik blijven verzorgen tot ook voor deze functie een geschikte opvolger wordt gevonden.

              Het is voor mij dan ook een waar genoegen te mogen aankondigen dat mijn taak als secretaris-generaal van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege vanaf 1 januari 2016 zal worden overgenomen door Kapitein Boudewijn Baert.

 Kapitein Baert heeft een indrukwekkend professioneel parcours afgelegd in de maritieme sector, eerst als koopvaardijofficier, waarvan 10 jaar als gezagvoerder van verschillende scheepstypes onder Belgische vlag, vervolgens in verschillende management functies binnen de groep CMB en Exmar.

 Ik ben er derhalve van overtuigd dat hij de taken van secretaris-generaal op uitstekende wijze zal uitoefenen en dat het KBZ, met Kapitein Baert in deze belangrijke functie, in goede handen zal zijn en de juiste koers zal varen, zelfs in woelige wateren.

 Ik wens allen oprecht te bedanken die mij steeds hebben bijgestaan, geholpen en aangemoedigd bij het uitoefenen van mijn taak: de Voorzitter(s) en bestuursleden, maar ook de gewone leden, collega’s en vrienden, zonder dewelke ik mijn opdrachten nooit tot een goed einde had kunnen brengen. Ik vraag dan ook aan allen die met het KBZ begaan zijn om aan de nieuwe secretaris-generaal hetzelfde vertrouwen en steun te verlenen als ik steeds heb mogen genieten.

 Ik wens eenieder het allerbeste voor het Nieuwe Jaar en daarna, en voor het KBZ:

 

“Fair winds and following seas”!

Kapt.t.l.o. Jozef (Jef) CUYT

Uittredend Secretaris-Generaal

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege