Membership fees 2020

KBZ – CRMB

LIDGELDEN 2020    /   COTISATIONS 2020

____________________

De Raad van Bestuur heeft beslist de lidgelden voor 2020 als volgt vast te stellen (inbegrepen abonnement Nautilus) : Le Conseil d’Administration a décidé de déterminer les cotisations pour 2020 comme suit (y inclus l’abonnement Nautilus):


Effectieve en Toegetreden leden   Membres Effectifs et Adhérents € 75,00 In geval van een onvolledig jaar: € 7,00/maand En cas d’une année incomplète: € 7,00/mois  

Studenten   Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation € 40,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète: € 4,00/mois  

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes) € 55,00 In geval van een onvolledig jaar : € 5,00/maand En cas d’une année incomplète : € 5,00/mois  

Steunende leden (bedrijven, verenigingen)

Membres de soutien (entreprises, associations) € 110,00 In geval van een onvolledig jaar : € 10,00/maand En cas d’une année incomplète: € 10,00/mois    

Nochtans, indien betaald vóór 1 maart 2020, dan gelden volgende tarieven:

Cependant, si payé avant le 1er mars 2020, les tarifs suivants seront appliqués :

Effectieve en Toegetreden leden     Membres Effectifs et Adhérents € 65,00 In geval van een onvolledig jaar: € 6,00/maand En cas d’une année incomplète: € 6,00/mois  

Studenten Zeevaartscholen

Etudiants Ecoles de Navigation € 35,00 In geval van een onvolledig jaar : € 3,00/maand En cas d’une année incomplète: € 3,00/mois  

Steunende leden (personen)

Membres de soutien (personnes) € 48,00 In geval van een onvolledig jaar : € 4,00/maand En cas d’une année incomplète : € 4,00/mois  

Nautilus : portokosten / frais de port :

–  Belgïe / Belgique : nil (inbegrepen in lidgeld / inclus dans la cotisation)

–  Europa / Europe : + € 15 pj / pa

–  Buiten Europa / en dehors de l’Europe : + € 20 pj / pa

Te betalen door overschrijving naar bankrekening:

A régler par virement au compte bancaire :

IBAN : BE97 4166 0953 4149 BIC: KREDBEBB

van / du

Koninklijk Belgisch Zeemanscollege

Italiëlei 72

2000 Antwerpen

Met vermelding / avec mention

Lidgeld 2020, Voornaam Naam/ Cotisation 2018, Prénom Nom