Effectieve leden


Kunnen als effectieve leden worden aanvaard volgende personen van Belgische of Luxemburgse nationaliteit:
de kapiteins, dekofficieren, radio-officieren en officieren werktuigkundigen, houders van het diploma van licentiaat in de nautische wetenschappen, van gegradueerden in de scheepswerktuigkunde, of van radio-officier, de houders van het diploma van Bachelor in de Nautische Wetenschappen of van Bachelor in de Scheepswerktuigkunde, afgeleverd door een Belgische Zeevaartschool, en de officieren in het bezit van een door de Belgische overheid erkend diploma, brevet of vaarbevoegdheidsbewijs, conform de geldende STCW-normen, afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie.

Toegetreden leden


Als toegetreden leden kunnen worden aanvaard:
a) die personen die niet voldoen aan de voorwaarden om als effectieflid te worden aanvaard, doch die door hun beroepsactiviteiten, hun beroepservaring of door hun bijzondere kennis nuttige medewerking aan het college kunnen verlenen, evenals die personen die blijk hebben gegeven van hun bijzondere belangstelling voor de doelstellingen van het College;
b) de studenten aan de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen, van Belgische of Luxemburgse nationaliteit, afdeling dek zowel als afdeling scheepswerktuigkunde.
Toegetreden leden hebben geen stemrecht op vergaderingen en worden niet in aanmerking genomen als lid van de Raad van Bestuur.

Beschermende leden


De personen, bedrijven of verenigingen die de werking van het college met een bijdrage of een gift steunen zoals bepaald in art. 23 van de stuatuten, kunnen als beschermend lid worden benoemd.

Ereleden


Elke natuurlijke persoon die buitengewone diensten aan het college heeft verstrekt, of die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt m.b.t. de doelstellingen van het college, en elke persoon die kan bijdragen tot het verhogen van het aanzien van het college, kan als erelid worden benoemd.

Steunende leden


De personen die zich enkel wensen te abonneren op het maandblad Nautilus kunnen zich inschrijven als steunend lid.


Studenten

40.00

Steunende leden

55.00

Beschermende leden

250.00

Toegetreden leden

75.00

Effectieve leden

75.00

Waarom lid worden?

Het KBZ is een bevoorrechte bron van informatie over wat leeft bij internationale organisaties als de International Maritime Organisation (IMO), International Federation of Shipmasters' Associations (IFSMA), Confederation of European Shipmasters' Associations (CESMA), enz.

Een handig werktuig om zich te verdiepen in thema's die uw verdere carrière zeker zullen beïnvloeden.

De ideale tool om "up to date" te blijven van de tewerkstelling in de Belgische zeevaartcluster.

De juiste omgeving om collega-zeelui te ontmoeten.

De geschikte plaats om het verleden en de maritieme tradities te gedenken en in ere te houden.

Return van het lidmaatschap

Maandelijkse ledenvergaderingen met gedachtewisselingen over actuele thema's.

Een, sinds 1 juli 1909, onafgebroken, maandelijkse uitgave van het magazine 'Nautilus'.

Deelname aan de maandelijkse lunch, lezingen over maritiem gebonden onderwerpen en uitstappen met een maritiem of culturele bestemming.

Toegang tot de besloten Facebook groep van het KBZ.

Het KBZ is ook lid van talrijke Belgische en internationale maritieme verenigingen (Belgische Zeevaartbond, Watererfgoed Vlaanderen, Koninklijk Gallois Genootschap, CESMA, IFSMA, ...).