Europese scheepskapiteins beleggen seminarie in Antwerpen

Thema: de scheepvaart in de toekomst

https://www.eventbrite.com/e/kbz-cesma-conference-the-future-of-shipping-tickets-55939066253

10 May 2019

08h30 till 09h00 Registration – Coffee

09h00 till 09h10 Welcome by president of RBSC & President of CESMA

09h15 till 09h35 Key note “The shipowners view” by Mr. Alexander Saverys, CEO CMB NV

09h40 till 10h00 Autonomous and Unmanned shipping and its effect on education & training:                                    Dr Rowan Van Schaeren, MD Maritime Academy Antwerpen

10h05 till 10h25 Climate Change & Shipping: Capt. Wilfried Lemmens, MD RBSA

10h25 till 10h55 coffee

11h00 till 11h20 The flag state view: Mr. Eugeen Van Craeyvelt DG FOB Mobility Belgium

11h25 till 11h45 Implementation of Today’s and Tomorrow’s Technology in shipping

   Mr. Kenneth Ruyts, Partner Westray

11h50 till 12h10 How will Autonomous and Unmanned Ships affect Maritime Law

   Mr. Walter Verstrepen, Legal Advisor Admiralty

12h15 till 12h35 Seafarers and Digital Disruption: Mrs. Natalie Shaw of ICS.

12h35 till 13h00 Discussion & closing word. Invitations for lunch.

13h00 till 14h00 lunch

14h00 till 17h00 Review of the Resolutions

15h15 till 15h45 Coffee break of 30min.

The conference program including lunch is free for members: Enter Promotional Code: CESMA2019

Future of shipping is het thema dat vrijdag 10 mei in Antwerpen zal worden uitgediept op een Europees seminarie van scheepskapiteins. De organiserende vereniging is de Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA). Het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege (KBZ) treedt op als gastheer.

De Belgische reder Alexander Saverys leidt het seminarie in met een voordracht over de scheepvaart in de toekomst gezien vanuit het oogpunt van de reder. Daarop volgen een aantal referaten die alle ‘shipping in the future’ als uitgangspunt hebben. Daarin worden o.a. de klimaatvoorschriften voor de scheepvaart besproken, de opleiding en rekrutering van koopvaardij-officieren, de juridische implicaties in een veranderde maritieme wereld, de verdere globalisering van de scheepvaart, de rol van de classificatiemaatschappijen, de toekomst van de jonge afgestudeerden van de maritieme academies, de opkomst van de onbemande schepen enz.. De voertaal op het seminarie is Engels.

Een aantal sprekers heeft reeds zijn medewerking toegezegd maar het uiteindelijke programma staat nog niet volledig op punt. Het seminarie wordt gehouden op de 3de verdieping van het Hilton Hotel aan de Groenplaats in Antwerpen. Het staat open voor de leden van de Europese delegaties en is ook vrij toegankelijk voor de leden van het KBZ.

Niet-leden kunnen het seminarie bijwonen mits een bijdrage van 75,- €. Indien de deelnemers nadien lid worden, ontvangen ze een belangrijke reductie op het lidgeld. Het seminarie wordt besloten met een (betalend) diner De delegaties komen reeds op donderdag 9 mei in Antwerpen toe voor de jaarlijkse raadsvergadering (council meeting) van CESMA, eveneens in het Hilton Hotel. Naast de bespreking van de werking en financiële  toestand worden er ook de resoluties besproken in voorbereiding van de algemene vergadering waar zij worden voorgelegd aan de leden. Zij handelen onder andere over de criminalisatie van zeevarenden, piraterij op zee, de vermoeidheid van zeelieden en de gevolgen voor de veiligheid, de redding van drenkelingen (vluchtelingen), de opleidingsprogramma’s aan de zeevaartscholen enz.. Voor de partners van de raadsleden wordt er een toeristisch bezoek van de stad Antwerpen voorbereid.

Voor schema: zie agenda

European shipmasters organise conference in Antwerp

Theme: the future of shipping

The European conference of ship’s captains will further elaborate on the future of shipping in Antwerp on Friday 10 May. The organising association is the Confederation of European Shipmasters’ Associations (CESMA). The Royal Belgian Seamen’s college (KBZ) will be hosting the event.

The Belgian shipowner Alexander Saverys will open the conference with a speech about the future of shipping seen from the view point of the shipowner. This is followed by a number of presentations which all have ‘shipping in the future’ as a starting point. These presentations will discuss, among others, the climate regulations for the shipping industry, training and recruitment of merchant navy officers, the legal implications in a changing maritime world, further globalisation of the shipping industry, the role of classification societies, the future of young graduates from the maritime academies, the emergence of unmanned vessels etc… The operating language at the conference is English.

A number of speakers have already expressed their commitment but the definitive programme is not completely finalised yet. The conference will be held on the 3rd floor of the Hilton Hotel at Groenplaats in Antwerp. The conference is open to European delegations and is also freely accessible to KBZ-members.

Non-members can attend the conference upon payment of a € 75 fee. If participants should choose to become members afterwards they will receive a substantial reduction on the membership fee. The conference will be concluded by a dinner (subject to charge). The delegations will be arriving on Thursday 9 May for the annual CESMA council meeting, also held at the Hilton Hotel. In preparation of the general meeting, the operation and financial condition will be discussed as well as resolutions which will then be submitted to the members. These include, among others, criminalisation of seamen, piracy at sea, fatigue of seamen and the consequences for safety, rescue of drowning persons (refugees), training programmes at nautical colleges, etc. A touristic visit to the city of Antwerp will be available for the partners of the board members.